Awarie Budowlane 2009
Geotechnika

1.

Bryt-Nitarska Izabela
  Istniejące i projektowane budynki zagrożone wystąpieniem nieciągłych deformacji podłoża górniczego    

 

The erected and designed buildings threaten with the appearence of non continuous  deformations resulting from mining exploitation
   
       

2.

Gierczak Jan, Kmita Andrzej
  Przedawaryjny stan hali stalowej o znacznej rozpiętości spowodowany błędami posadowienia    

 

Prefailure state of steel hall building of a large span caused by settelment fault
   
       

3.

Gryczmański Maciej, Kleta Henryk
  Utrata stateczności obudowy szybu górniczego przyczyną katastrofy budowlanej    

 

Loss of mining shaft stability – the reason of building catastrophe
   
       

4.

Gwizdała Kazimierz, Brzozowski Tadeusz
  Wykorzystanie badań dynamicznych pali w procesie odbioru robót fundamentowych    

 

Dynamic tests of piles in acceptance process of foundations works
   
       

5.

Horodecki Grzegorz, Dembicki Eugeniusz
  Awaria ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu głębokiego    

 

Failure of diaphragm wall Protecting deep excavation
   
       

6.

Kania Mieczysław M., Niedzielski Adam, Duda Adam
  Katastrofa kolektora sanitarnego spowodowana osuwiskiem podczas robót ziemnych    

 

An intercepting sewer disaster caused by the landslide during earthworks
   
       

7.

Kawulok Marian
  Wzmocnienia zdeformowanych ścian szczytowych budynków na terenach górniczych    

 

The strentghening of deformated gable walls of the buildings on mining areas
   
       

8.

Łukasik Stanisław, Kotlicki Walery
  Posadowienie żurawi budowlanych – problem ciągle aktualny    

 

Foundation of jib cranes – up to date problem
   
       

9.

Meyer Zygmunt, Coufal Ryszard, Bednarek Roman
  Prognoza osiadania przypory chroniącej stabilność składowiska popiołów Elektrowni Pomorzany    

 

The prediction of the settlement of the buttress protecting the stability ash dump Power Station Pomorzany
   
       

10.

Meyer Zygmunt, Kowalów Mariusz
  Wykorzystanie testu osterberga do statycznych obciążeń próbnych pali    

 

Osterberg load method used for static test pile
   
       

11.

Pająk Zbigniew, Jaśniok Tomasz
  Analiza przyczyn awarii obiektu handlowego usytuowanego na terenie górniczym    

 

The cause analysis of the failures in a shopping centre located on a mining area
   
       

12.

Sobkowiak Jerzy, Filipowicz Barbara
  Awarie budowlane opowiedziane historią Rzeki Warty    

 

Building failures according to River Warta’s history
   
       

13.

Sternik Krzysztof
  Zastosowanie kotew gruntowych do stabilizacji niestatecznych skarp głębokich wykopów    

 

Application of ground anchors to stabilization of deep excavation slopes
   
       

14.

Świeca Marek, Walczak Krzysztof
  Przykład dużych osiadań obiektu handlowego bez katastrofy    

 

The example of big settlements of trade object without failure
   
       

15.

Wojtasik Andrzej T., Różański Michał
  Awaria skarp wysokich nasypóworaz głębokich wykopów na przykładzie budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego    

 

Large scale slopes failure on the Gorzów Wielkopolski bypass road
   
       

16.

Wyroślak Mariusz, Sikora Zbigniew
  Zastosowanie metod dynamicznych wzmacniania podłoża gruntowego pod nasyp drogowy – przypadek dk-16 Olsztyn-Barczewo    

 

Dynamic soil strengthening methods for road embankment foundation a case of road no 16 Olsztyn-Barczewo
   
       

17.

Wysokiński Lech
  Błędy systematyczne w budowie nasypów drogowych na przykładzie analizy obwodnicy Gorzowa
Wielkopolskiego
   

 

Systematic errors in the road embankments construction taking as an example the ring road of Gorzów Wielkopolski
   
       

18.

Wysokiński Lech, Świeca Marek
  Awaria zeskoku i zabezpieczenie osuwiska w Wiśle Malince    

 

Damage of the landing and protection of landslide in Wisła Malinka
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje