Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Wykorzystanie badań dynamicznych pali w procesie odbioru robót fundamentowych
Dynamic tests of piles in acceptance process of foundations works
Dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. PG., kgwiz@pg.gda.pl
Dr inż. Tadeusz Brzozowski, tbrzo@pg.gda.pl

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

Streszczenie
W ostatnim dziesięcioleciu, badania dynamiczne wykonywane w kraju rozszerzono o testy bazujące na pomiarze fali naprężeń w palu. Możliwość diagnozowania długości dużej liczby pali w krótkim czasie jak również możliwość zbadania nośności kilku pali tego samego dnia pozwoliły skrócić czas odbioru robót fundamentowych. Badania dynamiczne nie mogą zastąpić jednak próbnych obciążeń statycznych a badania długości i ciągłości pali nie zastąpią metryk wykonania pali.
Abstract
In the recent decade, dynamic tests carried out in Poland were extended by the tests based on the measuring of stress wave in pile. Possibility of decreasing the execution time for pile length tests as well as for the bearing capacity tests let to reduces significantly the acceptance process of foundation works. However, the dynamic tests should not replace the static load tests of piles and the integrity tests should not replace the certificates of piles.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje