Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Katastrofa kolektora sanitarnego spowodowana osuwiskiem podczas robót ziemnych
An intercepting sewer disaster caused by the landslide during earthworks
Dr inż. Mieczysław M. Kania, mieczyslaw.kania@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska, Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej

Prof. dr hab. inż. Adam Niedzielski, katgeotech@poczta.onet.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Geotechniki

Mgr inż. Adam Duda, adam.duda@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska, Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej


Streszczenie
Wykopy wykonywane w bliskim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury podziemnej wymagają szczególnej staranności, począwszy od etapu badań geotechnicznych, poprzez fazę projektową i realizacyjną. W referacie przedstawiono konsekwencje błędów i zaniedbań w tym zakresie, których skutkiem była katastrofa kolektora sanitarnego. Pokazano wyniki dociekań nad bezpośrednimi przyczynami katastrofy.
Abstract
Excavations carried out in the vicinity of the existing underground infrastructure, demand particular care, beginning from a phase of geotechnical investigations through a design and execution phase. In the paper have been presented the consequences of errors and neglects, which resulted in the disaster of the sanitary interceptor. The results of research on the immediate causes of the disaster have been shown.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje