Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Utrata stateczności obudowy szybu górniczego przyczyną katastrofy budowlanej
Loss of mining shaft stability – the reason of building catastrophe
Prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański, maciej.gryczmanski@polsl.pl
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki

Dr inż. Henryk Kleta, henryk.kleta@polsl.pl
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni

Streszczenie
Przedstawiono przykład katastrofy budowlanej spowodowanej utratą stateczności obudowy szybu górniczego. W wyniku utraty stateczności obudowy szybu górniczego zniszczeniu i uszkodzeniu uległy: budynek nadszybia, obiekty stacji wentylatorów głównych, trzon szybowej wieży wyciągowej oraz obiekty stacji elektroenergetycznych i sieci elektroenergetyczne. W miejscu szybu powstało zapadlisko o promieniu około 30 metrów, poza którym powstały szczeliny w gruncie w strefie o promieniu około 67 m. W referacie rozpatrzono możliwości budowy modelu numerycznego deformacji warstw skalnych w wyniku utraty stateczności obudowy szybu dla potrzeb oceny zagrożenia geotechnicznego na powierzchni terenu.
Abstract
The example of building catastrophe caused by loss of stability mining shaft has been presented. In consequence loss of stability mining haft has destroyed and damaged: building of shaft top, objects of main ventilation station, shank of hoist tower, objects of electrical power station and power network. In the place of shaft has formed sink by radius about 30 meters. Out of sink range in the radius 67 m arise has arisen gaps in the ground. In the paper has been considered possibility of creation of numerical model of rock layers deformations in the result of loss of stability shaft lining for necessity of geotechnical menace assessment for land surface.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje