Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Przykład dużych osiadań obiektu handlowego bez katastrofy
The example of big settlements of trade object without failure
Dr inż. Marek Świeca, m.swieca@itb.pl
Mgr inż. Krzysztof Walczak, k.walczak@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej

Streszczenie
Opisany niżej problem dotyczy pawilonu handlowego, zbudowanego na nasypie w obszarze starorzecza doliny Drwęcy. Dokumentacja geotechniczna dokumentowała w podłożu torfy. Nasyp, na którym posadowiono obiekt miał zniwelować osiadanie W trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpiły bardzo duże odkształcenia i pęknięcia elementów konstrukcyjnych pawilonu, spowodowane nadmiernym osiadaniem podłoża. Budowę zatrzymano do chwili powstrzymania niekontrolowanych osiadań i wzmocnienia budynku. W niniejszym referacie przeanalizowano przyczyny powstania awarii. W ramach analiz przeprowadzono obliczenia osiadań podłoża gruntowego przy użyciu programu komputerowego „Plaxis 3D”. Opisano również metody oraz przebieg prac ratunkowych.
Abstract
The problem described below is concerned with the supermarket building situated on the old bed of Drwęca river. In the course of construction works large deformations and fissures were observed, caused by the excessive ground settlement. Until the control of the latter were secured and the building reinforced, the works had been brought to a halt. The article describes the causes of the damage. Analyses of the ground settlement, has been carried out using “Plaxis 3D” program. Remedial methods of preservation works are described.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje