Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Zastosowanie metod dynamicznych wzmacniania podłoża gruntowego pod nasyp drogowy – przypadek dk-16 Olsztyn-Barczewo
Dynamic soil strengthening methods for road embankment foundation a case of road no 16 Olsztyn-Barczewo
Dr inż. Mariusz  Wyroślak, mariusz.wyroslak@wilis.pg.gda.pl
Prof. Zbigniew  Sikora, zbigniew.sikora@pg.gda.pl

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

Streszczenie
W  artykule autorzy opisali metodę wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadowienie nasypu drogowego. Metoda jest połączeniem znanych metod: dynamicznej wymiany (DR) oraz metody mikrowybuchów (MW). Metoda została wykorzystana do wzmocnienia i konsolidacji warstw gruntów organicznych o miąższości do 12,5m oraz zagęszczenia pod wodą gruntów mineralnych nasypowych. Zastosowane rozwiązanie przyniosło oczekiwane rezultaty.
Abstract
A method of subsoil strengthening for road embankment foundation is presented. The method is composed of two well-known methods; i.e. dynamic replacement (DR) and microblasting (MW). The method was used for strengthening and consolidation of organic soil down to 12,5m thick layer and for compaction of saturated mineral. The practice follows the expected results.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje