Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Przedawaryjny stan hali stalowej o znacznej rozpiętości spowodowany błędami posadowienia
Prefailure state of steel hall building of a large span caused by settelment fault
Dr inż. Jan Gierczak, jan.gierczak@pwr.wroc.pl
Katedra Konstrukcji Stalowych PWr

Dr inż. Andrzej Kmita, andrzej.kmita@pwr.wroc.pl
Katedra Konstrukcji Betonowych PWr.

Streszczenie
W typowej hali stalowej o konstrukcji ramowej portalowej o rozpiętości 30,0m zaobserwowano przemieszczenie się fundamentów stopowych. Fundamenty stopowe wykonane z betonu B25 i zbrojone stalą stanowiły podparcie ram portalowych przegubowo mocowanych do fundamentów. Fundamenty stopowe były połączone trwale z belkami podwalinowymi i łączyły fundamenty stopowe. W niniejszym referacie przedstawiono przyczynę przemieszczenia się fundamentów i konsekwencje przemieszczania się ich na konstrukcję stalową oraz zalecany sposób naprawy posadowienia konstrukcji.
Abstract
In a typical portal frame (span 30m) structure of a hall building displacements of the foundation footings were observed. The reinforced concrete foundations were made of C20/25 concrete. They support the portal frames through hinges. The foundation footings were permanently connected with substructure beams. The reason of the displacements, consequences of the displacements for the steel structure and proposed method of the settlements repair are given in the paper.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje