Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awarie budowlane opowiedziane historią Rzeki Warty
Building failures according to River Warta’s history
Dr inż. Jerzy Sobkowiak, menos.js@wp.pl
Mgr inż. Barbara Filipowicz, barbara.filipowicz@wp.pl

Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej, Politechnika Poznańska

Streszczenie
Awarie budowlane opowiedziane w tym artykule można jednoznacznie powiązać z rzeką Wartą. Sięgając do historii poznajemy, w jaki sposób kształtowało się obecne położenie koryta Warty, oraz w jaki sposób przebiegała urbanizacja terenu w rejonie koryta Warty, na którym to w obecnym czasie obserwujemy szereg uszkodzonych obiektów budowlanych. W ramach szczegółowej analizy uszkodzeń budynków przyjrzymy się awarii budynku Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu. Budynek WCEM powstał w 1936 roku i przez okres ok. 35 lat nie wykazywał oznak jakichkolwiek uszkodzeń. Pierwsze pęknięcia pojawiły się dopiero ok. 1968÷1970 roku i postępują do dnia dzisiejszego.
Abstract
Construction Failures in this article can be clearly connected with the River Warta. To know how the current position of the Warta's bed was forming, and how to proceed urbanization range of the Warta's bed, we can use Warta's history. Nowadays on that range we see many damaged buildings. Within the limits of detailed analysis of damage buildings we will look at the damage done to WCEM (Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej) building in Poznan. WCEM building was built in 1936 and throughout 35 years showed no signs of any damage. The first fissures appeared circa 1968-1970 year and are still progressing.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje