Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Analiza przyczyn awarii obiektu handlowego usytuowanego na terenie górniczym
The cause analysis of the failures in a shopping centre located on a mining area
Dr inż. Zbigniew Pająk, zbigniew.pajak@polsl.pl
Dr inż. Tomasz Jaśniok, tomasz.jasniok@polsl.pl

Politechnika Śląska

Streszczenie
Wielkopowierzchniowy obiekt handlowy o żelbetowej prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej, poddany wpływom deformacji terenu górniczego, uległ poważnym uszkodzeniom, uniemożliwiającym dalszą jego eksploatację. W referacie opisano uszkodzenia i przemieszczenia konstrukcji, które wystąpiły w czasie prowadzenia eksploatacji górniczej w rejonie obiektu. Przedstawiono analizę przyczyn wystąpienia awaryjnego stanu i sposoby zabezpieczenia obiektu przed katastrofa budowlaną. Wykazano, że główną przyczyną wystąpienia stanu awaryjnego były błędy projektowe konstrukcji.
Abstract
Big-area shopping centre with reinforced prefabricated frame construction, which has been exposed to mining area deformation, has been seriously damaged which made its further functioning impossible. In this paper, damages to and dislocations of structure which appeared during mining exploitation in the area were described. Analysis of causes of failure and ways of structure protection against construction disaster were shown. It was proved that the main cause of failure involved structure design project mistakes.

[ pełny tekst ][ Geotechnika ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje