Dla autorów referatów


Referaty zgłoszone na Konferencję XXXI Awarie Budowlane - ICSF 2024 należy opracować zgodnie z wytycznymi i przesłać za pomocą systemu rejestracyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2024 r.

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy Konferencji zostaną opublikowane jako rozdziały w monografii naukowej (20 pkt. wg MEiN). Ponadto rozszerzone streszczenia w języku angielskim zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych. Każdy Autor przesyła pełny tekst artykułu w języku polskim (jako rozdział w monografii) oraz rozszerzone streszczenie w języku angielskim (do materiałów konferencyjnych). Wybrane referaty zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do wysoko punktowanych czasopism.

Kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowy Konferencji przeprowadzona będzie na podstawie pełnego tekstu referatu przygotowanego w języku polskim. Spośród referatów zakwalifikowanych, Komitet Naukowy wybierze referaty przeznaczone do wygłoszenia lub zaprezentowania w formie posteru.

Referaty i streszczenia należy przygotować według zamieszczonych szablonów *.docx. Konieczne jest opracowanie i przesłanie referatu oraz streszczenia w formacie *.docx oraz w formacie *.pdf.

Szablony do pobrania:
- Szablon do przygotowania referatu (*.docx)
- Szablon do przygotowania rozszerzonego streszczenia (*.docx)
- Umowa licencyjna (oświadczenie o prawach autorskich) (*.pdf)

Zasada nazywania przesyłanych plików:
- Nazwisko1_Nazwisko2_fulltext.docx/.pdf
- Nazwisko1_Nazwisko2_streszczenie.docx/.pdf
- Nazwisko1_Nazwisko2_um_licencyjna.docx/.pdf

Przygotowane referaty i streszczenia należy przesłać przez System Rejestracyjny Konferencji.

Więcej informacji oraz pomoc można uzyskać od Sekretarza Komitetu Naukowego dr inż. Jarosława Błyszko - tel. 91 449 4970.


Rejestracja uczestników