Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Oddziaływanie wiatrów katastrofalnych na budynki w Polsce
Damaging winds actions on buildings in Poland
Dr hab. inż. Jerzy Antoni Żurański, j.zuranski@itb.pl
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Dr inż. Mariusz Gaczek,
mariusz.gaczek@put.poznan.pl
Mgr inż. Sławomir Fiszer, slawomir.fiszer@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych

Streszczenie
Do zagrożeń naturalnych występujących na obszarze Polski należą wiatry katastrofalne o różnej genezie. Są to najczęściej wiatry związane z przemieszczaniem się cyklonów pozazwrotnikowych oraz wiatry występujące w sytuacjach burzowych. Ocenia się, że zagrożenie nimi powodowane wzrasta. W pracy rozpatruje się częstotliwość i okresy występowania wiatrów katastrofalnych, a także charakter i przyczyny uszkodzeń budynków oraz szkody wywoływane przez wiatr w Polsce. Sformułowano działania, które należy podjąć w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez katastrofalne wiatry.
Abstract
Natural hazards in Poland include catastrophic winds of various genesis. These are mainly winds associated with movements of extratropical cyclones and winds in thunderstorm situations. According to estimation, damaging wind hazard grows up. An analysis of frequency and periods of catastrophic winds occurrence in Poland as well as characteristics and causes of building damages induced by them is given in the paper. Means of mitigation of damages are also formulated.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje