Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Zagrożenia awaryjne żarobetonowych przewodów kominów żelbetowych
Failure warnings of heat-resisting liners of reinforced concrete chimneys
Doc. dr hab. inż. Marek Lechman, m.lechman@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Streszczenie
W okresie ostatnich 40 lat wybudowano w Polsce kilkaset kominów żelbetowych cylindrycznych w technologii tzw. podwójnego ślizgu. Od początku kominy o tej konstrukcji wykazywały wady technologiczne i konstrukcyjne, które miały istotny wpływ na powstawanie uszkodzeń i występowanie awarii przewodów żarobetonowych, wbudowanych koncentrycznie wewnątrz trzonów tych kominów. Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji i utratę właściwości użytkowych, dużą część tych kominów wyłączono z eksploatacji. W pracy zbadano i przeanalizowano kilka eksploatowanych kominów tego typu, które uległy awarii bądź pozostawały w stanie zagrożenia awaryjnego w ostatnich kilkunastu latach. Przedstawiono program utrzymania tych obiektów, zapewniający ich dalszą warunkową eksploatację.
Abstract
In the recent 40 years several hundreds of cylindrical RC chimneys have been erected in Poland. These chimneys consist of two coaxial cylinders cast in tandem: the RC shaft and the heat-resisting liner. Both cylinders are separated by an air gap or by insulation. From the very beginning, the behavior of chimneys under consideration manifested itself by the occurrence of damage and failures of heat-resisting liners. For these reasons many of them are now out of operation. In the present paper, several cylindrical chimneys in operation have been examined and analyzed due to failure or failure warning that occurred in the last few years. The maintenance program for these chimneys has been proposed to ensure their further exploitation.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje