Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Uszkodzenia i naprawa stuletnich żelbetowych konstrukcji wsporczych kotłów węglowych
Damages and repair of a 100-year-old reinforced concrete coal boiler support structures
Doc. dr inż. Mariusz Dembiński

Politechnika Poznańska

Streszczenie
W pracy przedstawiono uszkodzenia około stuletnich żelbetowych konstrukcji wsporczych kotłów węglowych spowodowane licznymi nieprawidłowościami wykonawczymi oraz brakiem odpowiedniego nadzoru nad eksploatowanym obiektem. Przyczyny te doprowadziły do powstania stanu awaryjnego monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Poważne uszkodzenia występowały we wszystkich elementach obiektu: płytach, belkach i słupach. Podjęte odpowiednie działania naprawcze umożliwiły przywrócenie konstrukcji wymaganej nośności oraz sztywności. Za konieczne uznano zwiększenie zainteresowania stanem konstrukcji budowlanych przez służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.
Abstract
In this paper the damages of about a hundred years old coal boiler reinforced concrete support structure caused by many executive falsities as well as the lack of proper supervision over the exploit object are presented. The above mentioned reasons have led to the state of emergency in the monolithic construction. A significant damages appeared in all elements of the structure: the slabs, the beams and the columns. Suitable repair actions which were taken, made it possible to restore the required load capacity and rigidity of the construction. The increase in the traffic services in industrial plants' interest in the structure’s condition was judged necessary.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje