Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Strunobetonowe płyty kanałowe – błędy projektowe i wykonawcze
Pre-tensioned hollow-core slabs – design and construction faults
Prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej.Ajdukiewicz@polsl.pl
Dr inż. Alina Kliszczewicz, Alina.Kliszczewicz@polsl.pl
Dr inż. Marek Węglorz, Marek.Weglorz@polsl.pl

Politechnika Śląska

Streszczenie
Współcześnie, strunobetonowe płyty kanałowe są najbardziej popularnymi prefabrykowanymi elementami dla stropów o rozpiętości powyżej 6,0 m. Są stosowane w wielu rodzajach obiektów. Długa tradycja ich masowej produkcji (w Polsce od wczesnych lat 1970-tych), podobnie jak dobre doświadczenia w użytkowaniu, mogłyby wskazywać na ustabilizowane poprawne metody projektowania, wytwarzania i montażu. Jednakże, zdarza się ciągle wiele błędów i usterek wynikających z wprowadzanych wadliwych modyfikacji, nieznajomości zasad produkcji lub nieświadomości stopnia wytężenia tych elementów. Przykłady trzech takich błędów z lat 2006–2008 opisano w referacie. Pierwszy dotyczy zaniedbania projektowego w odniesieniu do możliwości właściwego i bezpiecznego transportu i montażu szczególnie ciężkich elementów. Drugi dotyczy niewłaściwego przebijania otworów w płytach. Trzeci przypadek jest przykładem skutków pominięcia przez projektanta szczegółów technologicznych produkcji płyt metodą ekstruzji.
Abstract
Nowadays, pre-tensioned hollow-core slabs are the most popular kind of precast slabs for spans over 6,0 m. They are used in many kinds of projects. A long tradition of mass production of such slabs (in Poland since early 1970s), as well as good service experience, might indicate on the stabilized proper methods of design, manufacturing and assembly. However, many faults caused by incorrect modifications, unawareness of detailed manufacturing rules or ignorance of stressing level in such elements still happen. Three examples of such faults are presented in the paper. First one refers to design negligence concerning the possibility of proper and safe transportation and assembly of particularly heavy members. Second one refers to incorrect boring of holes through the slabs. The third case is an example of results of neglecting by designers some details of production method by means of extrusion.

[ pełny tekst ][Konstrukcje żelbetowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje