Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Analiza przyczyn powstania uszkodzeń murowego budynku i koncepcja jego wzmocnienia
Analysis of failures’ origin in masonry building and conception of its strenghtening
Dr hab. inż. Tadeusz Tatara, prof. PKttatara@usk.pk.edu.pl

Instytut Mechaniki Budowli, Politechnika Krakowska

Streszczenie
Praca dotyczy analizy uszkodzeń zabytkowego murowego budynku dworca kolejowego. Wykonano pomiary dynamiczne budynku. Analiza wyników dowiodła, że poziom wzbudzanych drgań przejazdami różnych typów pociągów nie jest szkodliwy dla konstrukcji budynku. Wykonane prace odkrywkowe, obserwacje zachowania się założonych plomb kontrolnych oraz analiza uszkodzeń pozwoliły na określenie ich przyczyn. Podano koncepcję i sposób zabezpieczenia budynku umożliwiający jego dalszą eksploatację.
Abstract
The paper presents analysis of damage in a historical railway station. Results of performed vibration testing of the building confirm that the level of induced vibrations by trains is not harmful to structure. Invasive inspections, monitoring of gypsum gages as well as analysis of the cracking permitted definition of the origin of the damage. Conceptual design and way of protecting of the building allowing the continuous use of the building are also presented.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje