Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Katastrofa ciężkiej ściany osłonowej w nowobudowanym centrum handlowym
The heavy shell wall catastrophe in new-constructed shopping center
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski 
Dr hab. inż. Hanna Michalak, hanna.michalak@arch.pw.edu.pl
Mgr inż. arch. Anna Majewska, anna_majewska@vp.pl

Politechnika Warszawska

Streszczenie
Podczas realizacji centrum handlowego (jednokondygnacyjna hala o konstrukcji stalowej) nastąpiła katastrofa licowej warstwy ściany osłonowej. Ścianę tę, o wysokości 8,15 m wykonano jako trójwarstwową składającą się gazobetonu gr. 24 cm, wzmocnionego stalowymi słupkami i wieńcami żelbetowymi (warstwa konstrukcyjna), termoizolacji z wełny mineralnej i warstwy licowej z bloczków betonowych TeknoAmerBlok gr.12 cm. W projekcie założono mocowanie warstwy licowej za pomocą kotwi typu FISCHER. W wyniku prze-kroczenia stanów granicznych w warstwie licowej ściany nastąpiła utrata jej statyczności. Wykonane po kata-strofie badania wykazały, że zastosowany system kotwienia nie miał atestu ITB a nośność kotwi była niedostateczna. Przeprowadzony monitoring geodezyjny pozostałych ścian wykazał, że ich warstwa licowa uległa przemieszczeniom szczególnie w strefie przycokołowej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania centrum niezbędna była rekonstrukcja tej warstwy przy zastosowaniu nowego sposobu podparcia i kotwienia.
Abstract
During the construction works in shopping center (one-storey hall in steel construction) a catastrophe of a face of shell wall occured. The shell walls (8,15m height) were constructed as a three-layer which consist of cellular concrete (24 cm thick) strengthened by steel piles and ferroconcrete ring (construction layer), thermal insulation from mineral wool and face tile layer from concrete blocks – TeknoAmerBlok (12 cm thick). In project a face layer of a wall was installed by FISHER type dowels. Because face layer of a wall exceeded the critical state, it lost its static. The research after a catastrophe showed that the system of walk ties did not have an ITB certificate and its bearing capacity was not enough. Geodesy monitoring which was carried out on other walls showed their displacement, especially in the closest area of a plith. In order to provide safety for shopping center visitors it was indespensable to reconstruct these walls in a new way of its support and usingnew type of walk ties.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje