Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Błędy projektowe i wykonawcze przyczyną obniżenia sztywności konstrukcji hali
Designing and execution faults resulting in degradation of structure rigidity of a hall building
Inż. Marcin Skwarek 
Pracownia Projektowa M.Skwarek, J.Hulimka Sp. J., Zabrze

Dr inż. Jacek Hulimka
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Inżynierii Budowlanej

Streszczenie
W referacie omówiono przypadek hali o prefabrykowanej betonowej konstrukcji, wykonanej pierwotnie jako wielonawowa wiata (bez ścian osłonowych), z suwnicami. Część obiektu została w ubiegłych latach obudowana, tworząc tym samym zamkniętą halę. Po kilkuletniej eksploatacji zauważone zostały wzajemne przemieszczenia dźwigarów i płyt dachowych, pozornie spowodowane oddziaływaniem wiatru na nowowzniesione ściany osłonowe. Podczas analizy obiektu stwierdzono szereg błędów i wad mających początek już na etapie pierwotnego projektu. Nałożyły się na nie dodatkowo: niedbałe wykonawstwo, uchybienia w utrzymaniu obiektu oraz błędy w kolejnych opracowaniach projektowych i ekspertyzach, dotyczących modernizacji. Suma tych przypadków złożyła się na znaczne obniżenie sztywności całego ustroju, prowadząc do przedawaryjnego stanu konstrukcji.
Abstract
The following paper presents a case of a prefabricated concrete hall building, originally executed as a multi-nave umbrella roof (without curtain walls) with cranes. A part of the building was lined in the past years. In a short time, some displacements amongst the girders were noticed. It was apparently caused by wind making pressure on the newly executed lining. However an analysis of this case revealed number of defects and mistakes made since the original designing. Other reasons included: careless execution, maintenance faults and mistakes made in successive designs and expert’s reports, concerning modernization of the building. A sum of those cases resulted in reduction of rigidity of the whole structure and was followed by a pre-failure state of the hall building.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje