Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Uszkodzenia betonowych nawierzchni lotniskowych
Damages of airfields pavements made of concrete 
Dr inż. Arkadiusz Kwiecień

Instytut Mechaniki Budowli, Politechnika Krakowska

Streszczenie
W pracy zostały opisane wybrane uszkodzenia betonowych nawierzchni lotniskowych i omówione przyczyny ich powstania. Najpoważniejsze uszkodzenia, zagrażające statkom powietrznym, powstają z reguły w wyniku nałożenia się różnych czynników. Należą do nich: lokalny docisk elementów nawierzchni wywołany obciążeniami termicznymi i eksploatacyjnymi, nieszczelność nawierzchni powodująca destrukcję podłoża przez wody powierzchniowe oraz błędy technologiczne i wykonawcze. Nieskuteczność i ograniczenia niektórych sposobów naprawy były inspiracją podjęcia prac nad wdrożeniem na lotniskach polimerowych złączy podatnych.
Abstract
In the paper, damages of airfield pavements made of concrete with reasons of their appearance were discussed. The most important damages dangerous for airplanes appear typically as a sum of different factors. There are: an action of stress concentrations caused by thermal and exploitation loads, leak of pavements causing a destruction of the support by water, technology and executive mistakes. Inefficacy and limitations of some kinds of repair methods were an inspiration of works on the introduction of a polymer joints on airfields.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje