Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Badania wpływu środowiska chlorkowego na trwałość konstrukcji żelbetowej hali przemysłowej
Investigations of chloride background on durability of RC construction of industrial hall
Dr inż. Janusz Kubiak 
Dr inż. Aleksy Łodo
Dr inż. Jarosław Michałek

Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości chlorków w otulinie zbrojenia żelbetowych i sprężonych elementów prefabrykowanej konstrukcji hali odlewni aluminium. Opisano sposób doboru funkcji dyfuzji chlorków w betonie (wynikających z prawa Ficka) aproksymujących wyniki badań doświadczalnych. Na podstawie dobranych funkcji określono okresy trwałości głównych elementów konstrukcyjnych hali eksploatowanej w środowisku chlorkowym.
Abstract
In the paper the results of investigations of the chloride content of a concrete covering of reinforced and prestressed concrete elements of the aluminum-casting factory structure are presented. The method of the selection of chloride diffusion function in concrete (on the basis of Fick law) was described. The theoretical curves approximate the experimental curves. On the basis of the selected functions the durability of the main structural elements of industrial hall in chloride background was estimated.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje