Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Uszkodzenia konstrukcji betonowych jako rezultat tworzenia thaumasytu
The concrete construction damage as result of thaumasite formation
Dr hab. inż. Marek Gawlicki, gawlic@agh.edu.pl
Dr inż. Radosław Mróz, rmroz@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

Streszczenie
Zagrożenia betonów w wyniku tworzenia się w nich thaumasytu są mało znanym typem korozji, której konsekwencje są trudne do przewidzenia i w określonych warunkach mogą doprowadzić do zniszczenia całej konstrukcji. W pracy opisano mechanizmy powstawania thaumasytu w zaprawach i betonach cementowych oraz przedstawiono wyniki badań wpływu, jaki na tworzenie się thaumasytu wywierają zmiany zawartości w cementach powszechnego użytku glinianu trójwapniowego – 3CaO×Al2O3 oraz węglanu wapnia. Zaprezentowano również przykłady uszkodzeń konstrukcji budowlanych, będących rezultatem „korozji thaumasytowej”.
Abstract
The hazards for concretes as a results of thaumasite formation are no well know corrosion type. The consequences are difficult to predict, and in specified conditions they can provide to total construction destruction. In this work the thaumasite formation mechanisms in cement mortars and concretes are described. There are presented the results of influence of 3CaO×Al2O3 and calcium carbonate content changing in common cements on thaumasite formation. Also there are showed the examples of constructions damages, which were results of “thaumasite corrosion”.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje