Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Zagrożenia jakości betonu w konstrukcji wskutek oddziaływań dynamicznych w sąsiedztwie
Risk of the quality of concrete in structure due to dynamic actions at the neighbourhood
Prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej.Ajdukiewcz@polsl.pl
Dr inż. Jacek Hulimka, Jacek.Hulimka@polsl.pl
Dr inż. Rafał Krzywoń, Rafal.Krzywon@polsl.pl

Katedra Inżynierii Budowlanej, Politechnika Śląska

Streszczenie
W referacie opisano problemy, które pojawiły się w trakcie budowy jednego z osiedli mieszkaniowych w Katowicach. Betonowaniu stropów i ścian dwunastokondygnacyjnego budynku towarzyszyło zagęszczanie podłoża w sąsiedztwie metodą konsolidacji dynamicznej. Obawy o wpływ drgań na warunki dojrzewania betonu skłoniły inwestora do zlecenia autorom referatu ekspertyzy, mającej określić stan już wykonanej konstrukcji oraz zdefiniować warunki prowadzenia prac w przyszłości. Przeprowadzone badania mikroskopowe nie wykazały widocznych uszkodzeń struktury betonu, jednakże jego wytrzymałość znacznie odbiegała od oczekiwanej. Przyczyną niskiej wytrzymałości okazało się spowolnienie procesu wiązania mieszanki, wynikające z jej składu, a spotęgowane niską temperaturą.
Abstract
Paper describes problems found during the erection of the housing estate in Katowice. Concreting of the slabs and walls of twelve storey building was accompanied by the dynamic compaction of the ground in the neighborhood. Because of the fears for the concrete curing conditions investor decided to ask the authors of this paper for the expert’s opinion about the condition of realized structure and for defining the synchronization possibilities of construction works in the future. Microscopic investigations did not show any visible damages of concrete structure, but tested concrete strength considerably differed from required. The reason of observed underrate strength was the reduction of setting speed of the concrete mixture caused by its unfavorable composition and intensified by curing in low temperature.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje