Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Ocena przyczyn zarysowania strefy zakotwienia kabli podczas budowy mostu autostradowego 
Estimation of causes of anchorage cables zone cracking during erection of the highway bridge
Prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki

Instytut Inżynierii Lądowej
Politechnika Poznańska

Streszczenie
W referacie opisano przypadek zarysowania strefy zakotwienia kabli stwierdzonym po ich naciągnięciu. Wykazano, że przyczyną powstałego stanu było błędne rozmieszczenie zakotwień na czole dźwigarów. Bardzo przydatna okazała się metoda kratownicowa zarówno do oceny przyczyn zarysowania jak i do określenia sposobu wzmocnienia.
Abstract
Some case of cracking of the anchorage cables zone is presented in these article. It was found that he main reason of this situation is incorrect arrangement of anchorage on the front of the girders. The most useful method for assessment cracking reasons and for making choice of the most efficient way of strengthening was the method based on truss.

[ pełny tekst ][ Mosty, drogi i koleje ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje