Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Wpływ wyrobów na bezpieczeństwo obiektów budowlanych
Impact of building products on the safety of building objects
Mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Streszczenie
Wyroby zastosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych odgrywają decydującą rolę w spełnieniu przez obiekt wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. Do wymagań tych są zaliczane: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, zapewnienie odpowiednich warunków bhp, ochrona przed hałasem i drganiami oraz oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród. Z kolei przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować wyłącznie takie wyroby, które zostały wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie powyższych wymagań podstawowych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, do których należy ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych.
Abstract
Building products used in building objects have major impact on the fulfillment of essentials requirements by building, described In art. 5 of Construction Law. These essential requirements are: safety of construction, safety in case of fire, safety in use, hygiene, health and environment, protection against noise and vibration, energy economy and heat retention. Only such building products can be used in carrying on building works, which were produced for incorporation in building object in permanent manner, with performance characteristics, enabling properly designed and performed building, objects to fulfill abovementioned essential requirements and which were placed on the marked according to the separate provisions, which involve Act of 16 April, 2004 on building products.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje