Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Mosty kolejowe – uszkodzenia, awarie, katastrofy
Railway bridges – damages, failures, collapses
Dr hab. inż. Jan Bień, prof. PWr.

Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Kolejowe obiekty mostowe jako bardzo ważne elementy infrastruktury transportowej wymagają systematycznej kontroli i oceny stanu technicznego oraz przydatności użytkowej. Ocena ta jest dokonywana głównie na podstawie zidentyfikowanych uszkodzeń obiektów. W artykule przedstawiono charakterystykę głównych mechanizmów i procesów degradacji, prowadzących do uszkodzeń kolejowych obiektów mostowych, a także zasady hierarchicznej klasyfikacji uszkodzeń. Przedstawiono system diagnostyki obiektów oraz metody wykorzystywania informacji o uszkodzeniach z użyciem narzędzi ekspertowych wspomagających procesy decyzyjne w zarządzaniu infrastrukturą mostową. Zaprezentowano również przykłady awarii oraz katastrof kolejowych obiektów mostowych z analizą najczęściej występujących przyczyn tych zdarzeń.
Abstract
Railway bridge structures as very important components of transportation infrastructure require systematic supervision and assessment of technical condition as well as serviceability. Assessment is mainly based on damages of the structures. In the paper main degradation mechanisms and processes causing railway bridge damages as well as hierarchical classification of damages are presented. Diagnostic system and utilization of damage data in management decisions supported by expert tools are also described and discussed. Examples of railway bridge failures and collapses are presented too with analysis of the most frequent causes of the events.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje