Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Zagrożenia i zabezpieczenia słupów elektroenergetycznych linii przesyłowych w warunkach deformacji podłoża
Hazard and protection of electrical power transmission line pylons in case of subsoil deformation
Prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej.Ajdukiewicz@polsl.pl
Dr inż. Leszek Szojda, Leszek.Szojda@polsl.pl

Katedra Inżynierii Budowlanej, Politechnika Śląska Gliwice

Streszczenie
Linie elektroenergetyczne znajdujące się w rejonach deformacji podłoża narażone są na zwiększone obciążenia. W przypadku braku zabezpieczenia oraz odpowiedniego zapasu nośności może dojść do awarii pojedynczego słupa lub całej sekcji linii. Obecnie, ze względu na dobrze rozpoznane niebezpieczne wpływy oraz na podstawie dokładnych prognoz deformacji podłoża wywołanych podziemną eksploatacją górniczą, możliwe jest określenie dodatkowych oddziaływań na słupy. Parametry opisujące nieckę osiadań górniczych pozwalają określać zmiany długości przęseł linii, jak również towarzyszące dodatkowe obciążenia w punktach zawieszenia przewodów. Z drugiej strony, przemieszczenia podpór gałęzi słupa mogą powodować dodatkowe obciążenia dolnej części słupów. Szczegółowa analiza wszystkich oddziaływań i zastosowanie odpowiednich metod zabezpieczenia konstrukcyjnego zapobiegają katastrofom, ale pewne drugorzędne uszkodzenia konstrukcji są nieuniknione.
Abstract
Electrical power transmission lines erected in regions of subsoil deformations are endangered with increase of loading. In case of lack of protection or lack of proper safety margin the damages of an individual pylon or a whole section of the line may happen. Nowadays, due to well recognized danger impacts and on the basis of accurate prognoses of subsoil deformations caused by underground mining activity, the determination of additional actions on pylons is possible. The parameters describing the mining subsidence trough allow to define changes of span lengths of the line, as well as corresponding additional loads in points of conductors suspension. On the other hand, displacements of supports of the pylon legs may cause additional loading of the lower part of the pylon structure. The detailed analysis of all actions and application of proper methods of structural protection are taking precautions against collapses, but some secondary structural damages are unavoidable.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje