Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria i wzmocnienie stalowych zbiorników etanolu w fazie obciązeń próbnych
Failure and repair of steel tanks for ethanol in loading tests
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Mendera

Profesor emerytowany Politechniki Krakowskiej
Profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej

Streszczenie
Próba wodna pierwszego spośród pięciu zbiorników (2500 m3) wywołała lokalną utratę stateczności cienkościennych powłok walcowych podpierających zbiornik (zamiast np. słupów), zaś próba podciśnieniowa spowodowała nadmierne ugięcia żeber promieniowych małowyniosłej powłoki stożkowej dachu zbiornika. Analiza inżynierska stosownych modeli obliczeniowych tych ustrojów wyjaśniła zaobserwowane zjawiska, a zabiegi wzmacniające powłok walcowych podpór i powłok stożkowych dachu przywróciły im wymaganą nośność i sztywność, co potwierdziły ponowne próby obciążeniowe, wykonane na wszystkich pięciu zbiornikach.
Abstract
Water test on the first of five tanks (2500 m3) generated local loss of stability of thin-walled cylindrical shells supporting the tank, and vacuum test showed the excessive deflections of roof vault ribbing. Engineering analysis of corresponding analytical models of the structure explained these failure effects, and some procedure of repair restored the load capacity and serviceability requirements, which have been confirmed by final loading tests on all five tanks.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje