Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Stan awaryjny stalowej konstrukcji dachu wskutek przestrzennej współpracy jej elementów i osiadania fundamentów
Failure stage of steel roof structure caused by spatial interaction of its members and foundation setlement
Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr eugeniusz.hotala@pwr.wroc.pl
Mgr inż. Piotr Hotała, piotr.hotala@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska

Streszczenie
W okresie kilkunastu lat wystąpiły dość znaczne i zróżnicowane osiadania fundamentów słupów ram dwunawowej hali magazynowej, w której konstrukcja nośna dachu wykonana była z kratownic stalowych. Kratownice te stężone były podłużnie w sposób ciągły, a więc stworzone zostały warunki do przestrzennej współpracy kratownic i elementów stężeń. Przestrzenna współpraca płaskich ram nośnych hali spowodowała niekorzystny rozdział obciążenia z połaci dachowej na poszczególne rygle kratowe ram, gdyż różnice osiadań fundamentów w sąsiadujących ramach były bardzo duże. Wiele prętów stężeń oraz niektóre pręty kratownic dachowych uległo deformacjom wskutek przeciążenia i utraty stateczności. Stan awaryjny konstrukcji dachowej został wyeliminowany po przeprowadzonych zmianach schematu statycznego stężeń i wzmocnieniu uszkodzonych prętów kratownic. 
Abstract
In the period of more than ten years the various and significant settlement of columns’ foundations in the two-span store building with steel truss roof structure have been observed. The trusses have been braced longitudinally in a continuous way, witch forced the spatial interaction between trusses and their bracing members. The spatial interaction of the plane structural frames caused on unfavorable load transmission from the roof surface to the individual truss frame rafters as an effect of very big differences of foundation’s settlements. Many bracing members and some of truss elements were deformed due to overloading and buckling. The failure stage of the roof structure was eliminated after the new arrangement of static bracings’ scheme and the strengthening of damaged truss members were done.

[ pełny tekst ][Konstrukcje stalowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje