Dla autorów referatów


Referaty wstępnie przyjęte na Konferencję "Awarie Budowlane 2019 - ICSF 2019“ należy opracować zgodnie z wytycznymi i przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do 07.01.2019 r.

Przygotowując referat należy bazować na wzorcowo sformatowanych plikach programu Microsoft Office Word korzystając ze zdefiniowanych w nich styli formatowania tekstu. Dopuszczalne jest opracowanie referatu w formacie *.doc (MS Word 2003) lub w formacie *.docx (MS Word 2007 lub nowszy). Zalecane jest opracowanie w formacie *.docx. Pliki oprócz informacji na temat formatowania zawierają również informacje dotyczące formy wysyłki.

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy Konferencji zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych MATEC Web of Conferences (15 pkt. wg MNiSW), które są indeksowane w bazach Scopus oraz Web of Science w trybie Open Access. Dodatkowo, w celu utrzymania dotychczasowej wydawniczej formy publikacji książki konferencyjnej, zostanie wydana książka streszczeń, obejmująca czterostronicowe streszczenia poszczególnych artykułów w języku polskim lub angielskim.

Kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowy Konferencji przeprowadzona będzie na podstawie pełnego tekstu referatu przygotowanego w języku angielskim.

Materiały do pobrania:
- Format artykułu dla autorów (*.docx) (plik do pobrania wkrótce)
- Format streszczenia dla autorów (*.docx) (plik do pobrania wkrótce)

W celu wypełnienia kwestionariusza rejestrującego Państwa udział w konferencji, prosimy kliknąć poniższy link lub przejść do zakładki "Rejestracja" z bocznego menu.

Rejestracja uczestnikówINFORMACJE DLA AUTORÓW POSTERÓW

1. Poster należy przygotować w formacie B1 (szerokość 700 x wysokość 1000 mm) lub zbliżonym;

2. Poster należy wykonać na przygotowanym przez organizatorów layoutcie (pliki do pobrania wkrótce):
-> format *.jpg <- lub -> format *.pdf <-;

3. Kolorystyka posteru – dowolna;

4. Organizatorzy nie stawiają szczególnych wymagań edytorskich. Prosimy o zawarcie na posterze danych dotyczących autorów referatu, jednostki, którą reprezentują wraz z ewentualnym znakiem firmowym (np. logo uczelni, instytutu, firmy);

5. Poster poza krótkim abstraktem tekstowym związanym z treścią referatu powinien w formie możliwie atrakcyjnej graficznie wprowadzić zainteresowane osoby w poruszaną tematykę;

6. Sesja posterowa będzie tematycznie i czasowo związana z odbywającą się sesją plenarną na której wygłaszane i dyskutowane będą referaty z danej dziedziny. Organizatorzy żywią więc nadzieję że przygotowane plakaty staną się przyczynkiem do dyskusji i pozwolą na szerszy odbiór tych referatów, które z racji ograniczeń czasowych konferencji nie mogą być zaprezentowane w formie prelekcji;

7. W trakcie sesji posterowej odbędzie się konkurs na najlepszy plakat. Autor, w krótkiej przemowie powinien zaciekawić i przekonać Komisję, że problematyka i merytoryczne rozwiązania są kompletne i skuteczne.

8. Poster należy wydrukować, przywieźć ze sobą na konferencję i przekazać organizatorom najpóźniej na 1 dzień przed planowaną sesją plenarną.